Dane a audit


Daňové poradenstvo poskytnuté našim daňovým poradcom chráni klienta, nakoľko zodpovednosť pri poradenstve, ktoré poskytne licencovaný daňový poradca prechádza z klienta na daňového poradcu.

Každá firma má snahu má platiť iba také dane aké je potrebné. Legálna optimalizácia daní je právo každého podnikateľského subjektu a radi Vám pomôžeme pri riešení daňovej problematiky.

Radi Vám ponúkneme naše služy v oblasti overenia účtovnej závierky audítorm. Služby audítora nemusíte využívať len v prípadoch kedy to vyžaduje zákon ale aj v prípade, keď si chcete byť istý, že Váš účtovník správne zaúčtoval účtovné prípady vo Vašej spoločnosti. 


Registrácia spoločností na DPH


Medzi najčastejšia služby vrámci daňového poradenstva patrí registrácia spoločnosti na DPH (daň z pridanej hodnoty).

Ročne registrujeme na daň z pridanej hodnoty desiatky spoločností vďaka čomu máme v tejto oblasti detailné know-how.

Daňový úrad má na posúdenie žiadosti o registráciu na DPH 21 dní, prípadne 60 dní ak vznikne daňovému subjektu povinnosť zložiť zábezpeku na daň.

Daňový úrad bude vyžadovať zábezpeku v prípade, že:
  • je spoločnosť v prípravnej fáze
  • je žiadaľ fyzická osoba, ktorá má negatívnu históriu
  • konateľ alebo spoločník žiadateľa je osoba s negatívnou históriou
  • konateľ alebo spoločník žiadateľa je osoba, ktorá pôsobila v inon daňovom subjekte, ktorý má negatívnu históriu

Žiadosť o registráciu môže daňový subjekt podať aj v prípade, že obrat subjektu za posledných 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov nedosiahol hodnotu 49 790 Eur.

V rámci služby registrovania spoločnosti na daň z pridanej hodnoty pripravíme žiadosť o registráciu na DPH a zastupujeme daňový subjekt pri ústnom pojednávaní na daňovom úrade. V prípade, že Vás táto služba zaujala, budeme radi keď nás budete kontaktovať.

Copyright © 2012 Emineo Partners / Website by +421 Studio